کمبود عناصر در گیاهان

/
N_نیتروژن: کمبود نیتروژن باعث کمرنگ شدن برگ‌های مسن و سپس زرد ش…