خرما

خرما

خرما با نام علمی Phoenix dactylifera،گیاهی تک لپه ای و بومی مناطق گرمسیری،آفریقاوجنوب آسیا،جزوتیره نخل ها با برگ های بزرگ،که میوه اش  خوراکی و دارای هسته ای سخت و پوست نازک و طعم شیرین که به شکل خوشه ای است.

گلدهی خرما

نخـل خرمـا هرسـاله تعـدادی اسـپات تولیـد می‌کند که در نخلهای ماده این اسپات‌ها پس از باز شدن و گرده‌افشـانی توسـط گرده نخل نر (که از اسپات نخل نر تهیه می‌شـود) به خوشـه‌های میوه تبدیل خواهند گردید.

آب و هوای مناسب برای خرما

بیشتر ارقام آن از ایـن نظـر بـه گروه‌هـای حسـاس، نیمه‌حسـاس و مقـاوم تقسـیم می‌ گردند. خرمای زاهدی به سرما مقاوم، ارقام حیانی، جوزی، استعمران وتوری به سرما نیمه حساس و ارقام برحی، دیری، دگلت نور، خضراوی، مجول ومکتوم به سرما حساس می باشند.

روش تکثیر خرما

نخـل خرمـا را به سـه روش بـذر، پاجوش و نهال کشـت بافتی می‌تـوان تکثیرکـرد.تکثیـر تجـاری نخـل خرمـا بـه دو روش کلـی پاجـوش و کشـت بافـت انجام می‌شـود.

پاجوش‌های مورداسـتفاده باید دارای وزن و اندازه مناسـب(بین ۱۰ تا ۲۰ کیلوگرم)، شـادابی مطلـوب و عـاری از آفـات و بیماری‌هـا باشد. پاجوش‌ها بایـد از نخـل مـادری رقـم موردنظر که عـاری از هرگونـه آلودگی بـه آفـت و بیماری اسـت، تهیه شـوند.

ارقام خرما بر اساس درصد رطوبت میوه

ارقام خشک: دیری، ربی، زاهدی، توری، کلگی،  پیمازو، سنگ شکن

ارقام نیمه خشک: مجول، استعمران، دگلت نور،  پیارم، فرسی، حّلوی، شهابی و حاج قنبری

ارقام نرم: مرداسنگ، برحی، خاصویی، خصب، خنیزی، کریته، شکر، بریم، حاجی محمدی، شاهخونی و شاهانی

خاک مناسب نخلستان 

خاک‌های رسی سنگین و خاک‌های شنی فقیر از مواد غذایی برای کاشت نخل مناسب نمی باشند. خاک‌های شور با شوری بالا باعث کاهش رشد و نمو نخل، کاهش محصول یا حتی مرگ نخل می‌شود.

آماده سازی بستر

انجام عملیات شخم، دیسک، تسطیح ،ایجاد مسیر عبور و مرور و گودال‌های کاشت می‌باشد. با توجه به بحث کمبود آب از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بابلر می‌توان استفاده کرد.

ایجاد گوده‌ها در نخلستان

گوده‌هـای حفرشـده بایـد بـه مـدت ۳۰-۲۰ روز در مقابـل نور شـدید خورشـید قرار گیرند و سـپس جهت پر کـردن آنهـا اقدام نمود. گوده‌هـا پـس از احـداث باید توسـط مخلوط خاکی مناسـب مجـدداً پر گردند. مخلـوط خاکی مورد نظـر از ترکیب خـاک+ کود دامـی + ماسـه + کودهـای شـیمیایی تشـکیل می‌گردند. هـر چـه کود دامی مورداسـتفاده پوسـیده‌تر باشـد بهتر اسـت. به دلیل اینکه در این حالـت علـف هـرز کمتـری دارد،تولید گرمـای کمتـر و مواد قابل جذب بیشـتر بـرای گیاه خواهـد داشت.درصورتی‌کـه خاک اولیه گوده‌هـا، دارای مشکلاتی از قبیـل شـوری یـا قلیائیت باشـد باید جهـت اصلاح آن با اسـتفاده از روش‌های ممکن ازجمله زهکشـی و آبشـویی خاک‌های شـور و یا اسـتفاده از اصلاح ‌کننده‌های خاک همچـون گوگـرد در خاک‌های سـدیک یا سـدیمی اقـدام نمود. جهـت پـر کـردن چاله‌هـای کشـت می‌تـوان از فرمـول ذیـل اسـتفاده کرد:

کود دهی

مخلوط خاک سطح الارضی + کود حیوانی کاملا پوسیده ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم + گچ معدنی ۱۵ کیلوگرم در اراضی سدیمی + کود شـیمیائی سولفات آمونیوم ۱/۲۵کیلوگرم + سولفات پتاسیم ۱/۰۸ کیلوگرم + سوپر فسفات ۷/۰ کیلوگرم. سـولفات آمونیوم و سـولفات پتاسیم را می‌توان با خاک سطحی مخلـوط و مـورد اسـتفاده قـرار داد و یا می‌‌توان بعد از کشـت نهال همـراه بـا سیسـتم آبیاری اسـتفاده نمود .

پس از آماده شدن مخلوط خاک موردنظر، عملیات پر کـردن گوده‌ها آغاز می‌گردد. گوده‌ها را باید به نحوی ً پـر کـرد که هم سـطح خاک مزرعـه شـوند و معمولا دیواره کوتاهی از خاک به شکل یک تشتک در اطراف آنها احداث می‌شـود تا عملیات آبیاری اولیه (قبل از کشـت) به خوبی انجام شـود. البته باید توجه کرد که بهتر اسـت مقـداری از مخلوط خاکی تهیه شـده،در کنار گوده‌ها باقی گذاشـته شـود تا در مراحل بعدی، در صورت نشسـت خاک گوده پس از آبیاری یا سـایر موارد به کار برود.

ازجمله کودهایی که در شرکت سازه های یاد نگار (سینکو) تولید می شوند و می توان برای خرما  مورد استفاده قرار دادکود مایع۲۰-۲۰-۲۰،گوگرد مایع،سولفات پتاسیم و .می باشد NPK 20-20-20

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *