نوشته‌ها

خیار

/
خیار خیار با نام علمی Cucumis sativus از خانواده کدوئیان می…

انبه

/
انبه: انبه با نام علمی Mangifera indica می باشد.درخت انبه از …

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

گلابی

/
گلابی گلابی با نام علمی pyrus communis می باشد.گل ها همزمان با…

سیب

/
سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.

گردو

/
گردو با نام علمی Juglans و از خانواده راش سانان می باشد.گردو درختی یک  پایه دارای برگ های مرکب از برگچه های  فرد و بزرگ تشکیل گردیده است.

گوجه فرنگی

/
گوجه فرنگی گوجه فرنگی با نام علمی Solanum lycopersicum از گي…