نوشته‌ها

سیب

/
سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.

برنج

/
برنج: برنج گیاهی است از خانواده غلات با نام علمی Oryza sativa که …