نوشته‌ها

خیار

/
خیار خیار با نام علمی Cucumis sativus از خانواده کدوئیان می…

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

گلابی

/
گلابی گلابی با نام علمی pyrus communis می باشد.گل ها همزمان با…

هلو

/
هلو: هلو با نام علمی Prunus persica می باشد که گیاهی از خانواده …

سیب

/
سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.