نمونه کارها

سولفات منیزیم

مشخصات گروه : کود های شیمیایی شماره پروانه بهره برداری : 58377 …

سولفات روی

مشخصات   گروه : کودهای شیمیایی شماره ثبت ماده کودی : 61657 وزن …

کود کلسیم مایع

مشخصات   گروه کودهای مایع شماره ثبت ماده کودی : 42219 و…

گوگرد مایع

مشخصات   گروه کودهای مایع شماره ثبت ماده کودی : 24209 …

فروت ست

مشخصات گروه :کودهای مایع شماره ثبت ماده کودی : 77169 و…