ذرت

بررسی و تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در منطقه گیلان

بررسی و تاثیر کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای در منطقه گیلان

نیتروژن یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز غلات است و کمبود آن در اراضی کشاورزی دنیا دیده میشود. این عنصر اهمیت بالایی در تغذیه انسان، تغذیه طیور، تعلیف دام و صنعت اهمیت فراوانی دارد. یکی ازمسائل مهم در کشاورزی، عکس العمل گیاهان زراعی به مقادیر مختلف کود میباشد. آزمایشهای مختلفی به منظور بررسی تاثیر سطوح نیتروژن بر عملکرد دانه و اجزای آن در ذرت دانهای (سینگل کراس ۷۰۴) صورت گرفته است. این آزمایشات بر اساس تغییرات محیطی وشرایط زراعی مختلف دستخوش تغییر میشود، زیرا این عوامل در افزایش محصول و میزان کود مورد نیاز موثر میباشد.

نتایج این آزمایشات نشان میدهد که با افزایش سطح کود نیتروژن، طول بلال، وزن دانه در بلال، تعداد دانه در بلال و عملکرد دانه به طور معنی داری افزایش مییابد. این آزمایشات بر ذرتهای علوفهای و دانهای نیز موثر است و نشان میدهد که با افزایش نیتروژن، عملکرد دانه از طریق افزایش تعداد بلال، تعداد دانه در بلال، وزن دانه، طول بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، قطر چوب بلال و وزن هزار دانه افزایش می یابد.

مصرف کود نیتروژن زیاد در خاک ریزبافت تغییری در عکس العمل گیاه نسبت به توزیع قبل از کشت در بهار و یا مصرف چندباره ردیفی در بهار به وجود نمی آورد. همچنین در ارقام مختلف ذرت مشاهده شد که با افزایش میزان نیتروژن، ارتفاع بوته، طول بلال، وزن هزار دانه، وزنبلال و نهایتا عملکرد دانه افزایش مییابد. با مقایسه سطوح مختلف نیتروژن بر تعداد دانه در بلال و و وزن هزار دانه، بهترین سطح نیتروژن، سطح ۳۲۰ کیلوگرم در هکتار به دست آمده است. به علاوه، مصرف کود نیتروژن در زمان کاشت و هنگامی که گیاه به ارتفاع ۲۰ سانتی متر رسید، بازیافت کود را بهبود بخشید. به هر حال بررسی های مقدار بهینه میزان مصرف نیتروژن در منطقه گیلان نشان داد که افزایش میزان نیتروژن تا ۲۷۶ کیلوگرم در هکتار موجب افزایش معنی داری در تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه و به موازات آن عملکرد دانه دارد.

لازم به ذکر است که تعداد دانه در بلال و وزن دانه در طی دوره کاکل دهی و اوایا دوره پر شدن دانه ها و تامین مواد پرورده کافی در این دوره عامل مهم و تعیینکنندهای بر عملکرد دانه محسوب میشوند. همچنین عملکرد بهتر را می توان به شرایط فیزیولوژیک بهتر در جذب و متابولیسم بیشتر نیتروژن و نیز شرایط مطلوبتر محیطی دانست.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *