نقش عناصر غذایی پر مصرف در زراعت پیاز

 عناصر غذایی پر مصرف در زراعت پیاز

نیتروژن

نیتروژن عنصری است که برای تولید اقتصادی پیاز ضروری است. نیتروژن عملکرد سوخ، رسیدگی، کیفیت، انبارمانی و مقاومت در برابر بیماری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. کمبوداین عنصر اندازه سوخ وعملکرد کل را کاهش می دهد. همچنین کمبود نیتروژن رسیدگی را به تاخیر انداخته و ممکن است چروکیدگی سوخ را در انبار افزایش دهد.[۱]

نیتروژن مازاد عملکرد و کیفیت محصول را کاهش می دهد. اگر قبل از کاشت نیتروژن بیش از میزان مورد نیاز گیاه به کار رود، می تواند استقرار گیاه را کاهش دهد و به رقابت و رشد بیش از حد علف های هرز کمک کند. نیتروژن اضافی بصورت سرک نیز تاثیر منفی در رشد گیاه می گذارد ومصرف بیش از حد آن در اواخر فصل، رسیدگی را به تاخیر می اندازد و این امر چروکیدگی سوخ را در انبار می تواند افزایش دهد[۱].

فسفر

به طور معمو ل پیازدر طول مراحل رشد اولیه بیشتر تحت تاثیر کمبود فسفر قرار می گیرد. دلیل آن این است که سیستم ریشه ای محدود و دمای پایین خاک انتشار یا حرکت فسفر را به سطح ریشه ها کاهش می دهد. کمبود فسفر موجب توقف رشد و کند شدن توسعه در پیاز می شود. مقدار آهک خاک اثر بخشی کود فسفر را کاهش می دهد، به طوری کهبا افزایش آهک در خاک میزان مصرف کود فسفر باید افزایش یابد.

پتاسیم

پتاسیم از نظر فراوانی در گیاه برابر با نیتروژن و در برخی موارد حتی بیشتر از آن است ، این عنصر در در گیاهان تا حدود هشت درصد وزن خشک برگ می رسد. گرچه پتاسیم در گیاه مانند نیتروژن نقش ساختمانی ندارد، اما وجود آن برای گیاه بسیار ضروری است. نقش اساسی پتاسیم در بسیاری از فرآیندهای فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در گیاه از جمله فتوسنتز، سنتز پروتئین، افزایش انتقال مواد فتوسنتزی، نگهداری تعادل آب و تحریک فعالیت های آنزیمی به اثبات رسیده است.[۲] در عمل اهمیت پتاسیم در رابطه با عملکرد و کیفیت پیاز گزارش شده است[۳,۴]. پتاسیم قادر است حدود ۴۰ درصد ازازت نیتراتی اضافه گیاه را تبدیل به پروتیین کند و از این طریق از تجمع نیترات در پیاز جلوگیری نماید[۵]. میزان کافی پتاسیم در سوخ در کیفیت انباری پیاز اهمیت دارد. کمبود پتاسیم در پیاز با قهوه ای شدن نوک برگ های قدیمی تر و تولید سوخ های ضعیف تشخیص داده می شود. بنابراین استفاده از مقدار مناسب کود پتاسیم در مراحل مختلف رشد پیاز برای حفظ رشد و کیفیت پیاز بسیار ضروری است[۶].

گوگرد

پیاز یکی از سبزی های مهم و انباری است که صفات کمی وکیفی و عمر انباری آن تحت تاثیر شرایط محیطی و عوامل مختلف به ویژه تغذیه گوگردی قرار می گیرد. اهمیت تغذیه گوگرد در پیاز از آنجا ناشی می شود که کمبود گوگرد موجب دیررسی پیاز، نرم شدن بافت ، قطور شدن گردن ، کاهش سفتی و قابلیت نگهداری آن را در انبار فراهم می آورد[۷]. گوگرد یک عنصر غذایی ضروری در تولید پیاز است اما گوگرد بیش از حد موجب افزایش تندی پیاز می شود، که برای مصرف تازه خوری می تواند نامطلوب باشد.

پیشنهاد شرکت سازه های یاد نگار (سینکو) برای کوددهی پیازبه صورت زیر است:

کودهای شیمیایی NPK پودری وکودهای مایع، گوگرد مایع، سولفات پتاسیم وسولفات روی.

[۱] Brown, B. 2000. Southern Idaho fertilizer guide: Onions. Coop. Ext. System Agr. Expt. Sta., Univ. Idaho CIS1081.

[۲] Marschner, P. 2012. Marschner’s Mineral Nutrition of Higher Plants. Third Edition. Academic Press, Elsevier.

[۳] Yadav, R.L., N.L. Sen, M.S. Frageria, and R.S. Dhaka. 2002. Effect of Nitrogen and Potassium Fertilisation on Quality Bulb Production of Onion. Haryana J. Hort. Sci. 31(3+4):297- 298.

[۴] Masalkar S.D., K.W. Lawande, R.S. Patil, and V.K. Garande. 2000. Effect of potash levels and season on physico-chemical composition of white onion Phule Safed. Acta Hort. 688. p. 17-18.

[۵] ملکوتی، محمد جعفر، احمد بایبوردی، و سید جلال طباطبائی ۱۳۸۳ . مصرف بهینه کود گامی موثر در افزایش عملکرد، بهبود کیفیت و کاهش آلایندهها در محصولات سبزی و صیفی و ارتقای سطح سلامت جامعه. نشر علوم کشاورزی کاربرد. تهران، ایران. صفحه ۳۳۸

[۶] Subba Rao, A. and M. S. Brar. 2002. Potassium, In Fundamentals of Soil Science, Indian Society of Soil Science, Division of Soil Science and Agril. chem. IARI New Delhi-110012, 21: 369-380.

[۷] Rabinowitch, H.D. and J.L. Brewster. 1990. Introduction. In: Rabinowitch, H.D. and J. L. Brewster (eds) Onions and Allied Crops, Vol. 1. CRC Press, Boca Raton, Florida.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *