کوددهی گندم

/
گیاه گندم گیاه گندم دارای برگ، ساقه بلند و باریک است و در مناطق …

نقش عناصر غذايی پر مصرف در زراعت پياز

/
 عناصر غذايي پر مصرف در زراعت پياز نيتروژن نیتروژن عنصری است که برای تولید اقتصادی پیاز ضرور…
C:\Users\sinco new\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\کمبود-بُر.jpg

نقش مواد مغذی در درختان پسته

/
    نقش نیتروژن در رشد درخت پسته رشد و بارو…
Canola1

کلزا و نیاز های تغذیه ای آن

/
  مقدمه شناسایی به موقع کمبود عناصر غذایی مورد نیاز …