گلابی

/
گلابی گلابی با نام علمی pyrus communis می باشد.گل ها همزمان با…

هلو

/
هلو: هلو با نام علمی Prunus persica می باشد که گیاهی از خانواده …

سیب

/
سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.

گردو

/
گردو با نام علمی Juglans و از خانواده راش سانان می باشد.گردو درختی یک  پایه دارای برگ های مرکب از برگچه های  فرد و بزرگ تشکیل گردیده است.