انجیر

/
انجیر: انجیر با نام علمی Ficus carica می باشد. از گياهان خزان…

خیار

/
خیار خیار با نام علمی Cucumis sativus از خانواده کدوئیان می…

انبه

/
انبه: انبه با نام علمی Mangifera indica می باشد.درخت انبه از …

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

انار

/
 انار انار با نام علمی Punica granatum می باشد .که درخت کوچکی…

سویا

/
سویا سویا با نام علمی Glycine maxمی باشد.اين گياه يک‌ساله، دولپه و علف…