کمبود عناصر در گیاهان

/
N_نیتروژن: کمبود نیتروژن باعث کمرنگ شدن برگ‌های مسن و سپس زرد ش…

گیلاس

/
گیلاس: گیلاس را می‌توان با تأخیر، یعنی در فصل بهار کود دهی کر…

انجیر

/
انجیر: انجیر با نام علمی Ficus carica می باشد. از گياهان خزان…

انبه

/
انبه: انبه با نام علمی Mangifera indica می باشد.درخت انبه از …

هویج

/
هویج هویج با نام علمی Daucus carota subsp. Sativus می باشد.…

انار

/
 انار انار با نام علمی Punica granatum می باشد .که درخت کوچکی…

سویا

/
سویا سویا با نام علمی Glycine maxمی باشد.اين گياه يک‌ساله، دولپه و علف…

گلابی

/
گلابی گلابی با نام علمی pyrus communis می باشد.گل ها همزمان با…

هلو

/
هلو: هلو با نام علمی Prunus persica می باشد که گیاهی از خانواده …

سیب

/
سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.