مشخصات هیومیک اسید

گروه : کودهای مایع
شماره ثبت ماده کودی : ۹۵۱۴۵
وزن خالص : ۱ لیتر
مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید
ترکیبات : لئوناردیت

توضیحات فنی

هیومیک اسید حاوی هیومیک اسید و اسید فولویک است. این کود به عنوان محرک رشد برای گیاهان زراعی و باغی اهمیت فراوانی دارد که باعث افزایش عملکرد می شود. همچنین به افزایش توسعه ریشه کمک می کند و میزان جوانه زنی بذر را افزایش می دهد. این مواد از نظر تغذیه ای حاوی عناصری متعددی از جمله نیتروژن بوده که در ساختمان پروتئین ها حضور دارد و به دلیل اینکه از اجزاء مهم سازنده کلروفیل است به افزایش فتوسنتز کمک می کند. این مواد به عنوان کلات کننده طبیعی در خاک ها عمل کرده و جذب عناصر فلزی از قبیل آهن، مس و … را توسط گیاه تسهیل می کند. این کود مایع جمعیت میکروبی و جانداران خاکزی را در ریزوسفر افزایش می دهد و خاصیت اصلاح کنندگی ساختمان خاک را دارد و همچنین ظرفیت نگهداری آب در خاک را افزایش می دهد و در نتیجه مقاومت به کم آبی را افزایش می دهد. با افزایش ضخامت دیواره سلولی در میوه ها باعث افزایش انبارداری محصولات کشاورزی می شود.هیومیک اسید می تواند بطور مستقیم اثرات مثبتی بر رشد گیاه بگذارد. رشد قسمت هوایی و ریشه گیاه توسط هیومیک اسید تحریک می شود ولی اثر آن بر روی ریشه برجسته تر است، حجم ریشه را افزایش داده و باعث اثر بخشی سیستم ریشه می گردد. هیومیک اسید جذب نیتروژن، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و فسفر را توسط گیاه افزایش می دهد. کاربرد اسید هومیک کلروز گیاهان را بهبود می بخشد که احتمالاً نتیجه ای است از توانایی هیومیک اسید برای نگهداری آهن خاک به فرمیکه قابل جذب و سوخت و ساز باشد. این پدیده می تواند در خا ک های قلیایی و آهکی مؤثر باشد که معمولاً کمبود آهن قابل جذب و مواد آلی را دارند. با توجه به ملاحظات زیست محیطی اخیراً استفاده از انواع اسیدهای آلی برای بهبود کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی رواج فراوان یافته است.

دستور العمل مصرف

در درختان میوه همراه با آب آبیاری به مقدار ۵ لیتر در هکتار از زمان متورم شدن جوانه ها تا زمان رسیدن میوه مصرف گردد.

در گیاهان زراعی به میزان ۵-۱۰ لیتر در هکتار در طول فصل رشد حداقل ۳ بار مصرف گردد.

 

اطلاعات بیشتر

یکی از وظایف هیومیک اسید کمک به کاهش pH خاک های قلیایی  و آهکی می باشد . البته برای اصلاح خاک های قلیایی و آهکی و به منظور کاهش اسیدیته خاک زمین های کشاورزی از مواد دیگری همچون اسید سولفوریک و یا کود سولفات آمونیوم نیز می توان استفاده نمود.  همچنین هیومیک اسید مقاومت به شوری آب و خاک،  کم آبی و سرما را هم در گیاهان افزایش می‌دهد. کود هیومیک اسید از یک سو  موجب  انحلال و جذب عناصر نامحلول در خاک شده  و از طرف دیگر سبب  حفظ و نگهداری این عناصر در خود و انتقال آن در زمان مناسب به ریشه گیاه می شود.

مزایای استفاده از هیومیک اسید :

افزایش کیفیت و کمیت محصولات زراعی و باغیافزایش جوانه‌ ، شکوفه و بزرگ شدن میوه افزایش مقاومت گیاه به خشکیافزایش فعالیت میکروارگانیسم های مفید خاکقابلیت کلات کنندگی عناصرریزمغذی مانند آهن ودرنتیجه افزایش قابلیت جذب آنها توسط گیاه افزایش جذب کودهای شیمیائی در صورت استفاده همزمان با آنهاافزایش مقاومت گیاه به شوری و کم‌آبی و تسهیل تعریق و تعرق گیاهی و تقویت سیستم ریشه

تجزیه تضمین شده

اسید فولویک : ۱%
هیومیک اسید : ۱۰%