کودآلی کامل

گروه : کودهای آلی

شماره پروانه بهره برداری : ۷۳۳۲۳

وزن خالص : ۵۰kg ± ۱۰۰g
مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید
ترکیبات : این کود حاوی کمپوست ، فسفات ، پتاسیم و گوگرد میباشد .

توضیحات فنی

 

قابلیت بالای نگهداری آب و مواد غذایی ( مواد غذایی را بطور پیوسته در طول زمان آزاد می کند)

حاصلخیز نمودن خاک

افزایش مقاومت خاک

افزایش فعالیت ریشه و ریشه زایی.

دستور العمل مصرف

مقدار مصرف کود آلی کامل براساس آزمون خاک و طبق توصیه کارشناسی صورت گیرد.

اطلاعات بیشتر

 کود کامل مورد استفاده در زمین های زراعی بیش از ٩۵ درصد مصرف کود کامل را به خود اختصاص می دهد. کود کامل مورد استفاده در این زمینه به صورت گرانول تولید و مصرف می شود. این کود برای تمام محصولات کشاورزی مناسب می باشد ولی لازم است قبل از کشت با استفاده از عمیق کاری و یا شخم زمین در محل های علامت گذاری شده زیر خاک قرار گیرند.در باغبانی و اراضی شور نیز کود کامل ماکرو مورد استفاده قرار می گیرد. اما ترجیحاً توصیه برای مصرف این کود بایستی براساس آزمون خاک صورت گیرد . این کود در مرحله قبل از کاشت درخت در چاله غرس نهال و یا در اوایل فصل به عنوان کود پایه مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین این کود در درختانی که مشکل زرد برگی مشابه علائم کمبود ازت و روی دارند نیز مورد استفاده قرار می گیرد.علاوه بر آن این کود برای محصولاتی که نیاز به پتاسیم بالا دارند ، نیز مورد استفاده قرار می گیرد . مانند محصولات جالیزی به عنوان کود پایه در زمان کاشت و یا در مرحله خاک دهی مناسب می باشد.

تجزیه تضمین شده

PH : 5.21
نیتروژن کل : ۵%
فسفر کل : ۵%
پتاسیم کل : ۵%
گوگرد : ۱۰%
کربن آلی : ۱۲%
هدایت الکتریکی در عصاره : ۵٫۳۸