کود آلی گرانوله فسفاته

گروه : کودهای آلی گرانوله فسفاته
شماره پروانه بهره برداری : ۵۹۹۹۳
وزن خالص : ۱۰۰ g ± ۵۰ kg
مدت زمان مصرف : ۲ سال پس از تولید
ترکیبات : کمپوست-گوگرد-فسفات

توضیحات فنی

 کمک به افزایش مواد آلی خاک

بهبود پی اچ خاک های شور و قلیایی

افزایش رشد ریشه گیاه و افزایش جذب فسفر

دستور العمل مصرف

بستگی به توصیه کارشناس بر اساس آزمون خاک دارد

تجزیه تضمین شده

P : 25%
PH : 5.21
فسفر کل : ۲۵%
فسفر محلول : ۵%
گوگرد : ۱۰%
کربن آلی : ۱۲%
هدایت الکتریکی در عصاره : ۵٫۳۸