گروه کودهای مایع
شماره ثبت ماده کودی: ۵۰۶۳۸
وزن خالص: ۱ لیتر
مدت زمان مصرف: ۲ سال پس از تولید
ترکیبات:
اوره-اسید فسفریک-هیدروکسید پتاسیم

توضیحات فنی

کود کامل با داشتن مقادیری مشخص از عناصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم به منظور افزایش رشد و کیفیت محصولات زراعی و باغی در مراحل مختلف رشد گیاه استفاده می شود. نیتروژن از عناصر تغذیه ای مهم در افزایش عملکرد می باشد و به رشد بهینه گیاهان کمک می کند. پتاسیم موجود در کود به بهبود میوه دهی و یا پر شدن دانه کمک می کند و تأثیر به سزایی بر رنگ آوری محصولات زراعی،باغی و گلخانه ای می گذارد و در نهایت باعث افزایش کمی و کیفی محصول می گردد. فسفر موجود در این کود به ویژه در اوایل فصل رشد به دلیل گسترش محدود ریشه ها و کم تحرک بودن این عنصر در خاک  برای رشد گیاه ضروری می باشد و باعث ایجاد یک سیستم ریشه دهی قوی و سالم می شود.

دستور العمل مصرف

به صورت محلول پاشی:

محصولات زراعی: ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب

درختان میوه: ۲ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب

صیفی جات: ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب

گلخانه:۲ تا ۴ لیتر در هزار لیتر آب

برای استفاده در سیستم آبیاری:

محصولات زراعی: ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هکتار

درختان میوه: ۱۲ تا ۲۰ لیتر در هکتار

صیفی جات: ۱۰ تا ۱۵ لیتر در هکتار

گلخانه: ۲ تا ۴ لیتر در هزار متر مربع

تجزیه تضمین شده

نوعمیزان
ماده ۱10%
ماده ۲8 %
ماده ۳4
ماده ۴55
دانسیته(kg/l)1.5
پتاسیم محلول(K2O)%20
فسفر قابل استفاده (P2O5)%20
نیتروژن کل(حجمی)%۲۰