نوشته‌ها

انجیر

/
انجیر: انجیر با نام علمی Ficus carica می باشد. از گياهان خزان…

خیار

/
خیار خیار با نام علمی Cucumis sativus از خانواده کدوئیان می…

سیب

/
سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.

گردو

/
گردو با نام علمی Juglans و از خانواده راش سانان می باشد.گردو درختی یک  پایه دارای برگ های مرکب از برگچه های  فرد و بزرگ تشکیل گردیده است.

گوجه فرنگی

/
گوجه فرنگی گوجه فرنگی با نام علمی Solanum lycopersicum از گي…