نوشته‌ها

انجیر

/
انجیر: انجیر با نام علمی Ficus carica می باشد. از گياهان خزان…

سیب

/
سیب با نام علمیMalus domestica ، درختی برگریز از خانواده گلسرخیان می باشد.
Chemical fertilisers

کود

/
انواع کود ها کود با منشا  طبیعی یا مصنوعی شامل موادی  (به غیر…