نوشته‌ها

انجیر

/
انجیر: انجیر با نام علمی Ficus carica می باشد. از گياهان خزان…

انار

/
 انار انار با نام علمی Punica granatum می باشد .که درخت کوچکی…